COINCIDE CON A RESOLUCIÓN DO TS DE XUSTIZA DO PV
06/10/2009

O catedrático de direito público internacional e relator especialda ONU para os Direitos Humanos e a luita antiterrorista, o finlandés Martin Scheinin, pronunciou unha conferéncia no campus de Leioa da UPV e no turno de perguntas subliñou que na exibición de fotografias de persoas presas hai "unha motivación mais humana que unha incitación à violéncia"
Scheinin explicou que o delito de "enaltecimento do terrorismo" implica que se queira incitar unha persoa a comter un delito terrorista e portanto ten de existir o risco de que quen recebe a mensaxe poda cometer un acto dese tipo.
As manifestacions de Scheinin volven desautorizar a política de criminalización da solidariedade emprendida polo Executivo de Lakua e apoiar a resolución do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco que autorizou a exibición de fotografias en tres concentracións, informa Rebelión.

Ler o artigo completo


RELATÓRIO DA OIT
06/10/2009

Con motivo do 10 aniversário da adopción do Convénio nº 182 contra as piores formas de traballo infantil,  a OIT publicou un relatório sobre o traballo das nenas: Demos unha oportunidade as nenas. Luitar contra o traballo infantil: unha chave para o futuro.
"No mundo", afirma-se no relatório, "hai uns 100 millóns de nenas vítimas de traballo infantil. Muitas delas realizan traballos similares aos que desempeñan os nenos, mais é frecuente que padezan dificuldades adicionais e teñan de facer frente a perigos específicos", situación contra a que a OIT reclama medidas urxentes.

Ler o artigo completo


DOUS IMPORTANTES RELATÓRIOS
06/10/2009

A rede HUMA publica un estudo comparativo das lexislacións de dez países europeus relativas ao aceso à saúde das persoas imigrantes sen permiso de residéncia e solicitantes de asilo: O aceso à saúde das persoas migrantes sen permiso de residéncia e solicitantes de asilo en países da UE. Lexislación e prática. O estudo mostra que os estados submetidos a exame (Bélxica, Franza, Alemaña, Itália, Malta, Países Baixos, Portugal, Suécia, Reino Unido e Reino de España)  incumpren os compromisos adquiridos mediante a ratificación de convénios internacionais que recollen a esixéncia de garantir a todas as persoas o exercício do direito à saúde física e mental.
Pola sua parte, Médicos do Mundo, publica o segundo relatório do Observatório europeu de aceso à sanidade elaborado sobre a base de máis de 1.200 entrevistas en 11 estados: O Direito à sanidade: Un direito non respeitado en Europa, onde se oferece un testemuño único sobre as condicións de vida, o estado de saúde e o aceso à asisténcia sanitária da populación mais pobre, mais excluída e mais discriminada de Europa.
Médicos do Mundo reclama, entre outras medidas urxentes, a independéncia das políticas de saúde en relación às medidas que se tomen en matéria de imigración, a igualdade no aceso à prevención e à atención médica, a protección do segredo médico e a proibición de denunciar persoas sen permiso de residéncia cando estas sexan recebidas en consulta.

Ler o artigo completo


Campaña para exercer o direito de aceso a bases de dados europeas
05/10/2009

O pasado 10 de Outubro, un nutrido grupo de colectivos de defensa dos direitos e liberdades públicas lanzou unha campaña de ámbito europeu contra o armacenamento masivo de dados persoais.

Sob o lema: Reclama os teus dados! a plataforma anima a exercer o direito de aceso às bases, incluído o Sistema de Información Schegen, o banco de dados da Europol e o elaborado ao amparo do Tratado de Prüm.

Manifesto da campaña

En Europa armacena-se de maneira regular en sistemas utilizados e controlados por polícias e servizos de información dados de millóns de persoas. Os diferentes sistemas nacionais completan-se con os dados de bancos centralizados como o Sistema de Información Schegen (SIS) e bases operadas pola Europol. Alén diso, o Tratado de Prüm e a "Iniciativa sueca" permitiu a crecente automatización para facilitar a troca rápida de información entre os sistemas nacionais.
Non só se capta e procesa información sobre persoas condenadas por delitos penais. Os imigrantes son regularmente inscritos nestes bancos simplesmente por teren cometido o "crime" de tentar entrar nun país europeu sen autorización prévia, xa sexa con intención de solicitar asilo, xa sexa para residir durante un período longo nun estado membro da UE. E tamén cidadáns da UE descobren a miúdo que o seu nome foi incluído nos sistemas de retención de dados por cousas tan banais como, por exemplo, ter sido obxecto de identificación nunha manifestación política ou por ter sido obrigado pola polícia local a abandonar un local.
Vendo que van ter de facer frente a unha imparável "enxurrada de dados", os ministros de Interior de vários estados europeus xa solicitaron mais poderes e dotacións técnicas que lles permitan utilizar e explorar este "tsunami de información". O programa "Mineria de dados" está pensado para simplificar a análise da información e fornecer elementos que "axuden a tomar decisións" mediante o procesamento de dados de persoas, obxectos e as suas respectivas relacións, o que deve facilitar a identificación de "riscos" e "prevenir" a comisión de delitos e a organización de distúrbios. Naturalmente, de desenvolver este importante programa ocupa-se a indústria de seguranza, encanto o seu código fonte, e portanto a sua funcionalidade, se mantén en segredo.
Duas das prioridades dos ministros de Interior da UE é a criación de unha rede de información transfronteiriza, que se "estenderia até os EUA", e o desenvolvimento de plataformas de cooperación técnica en tempo real entre autoridades policiais. Con o "Programa de Estocolmo", que será aprovado no Consello Europeu en Decembro de 2009, o proxecto pasará a ser oficialmente a norma para as políticas nacionais durante os próximos cinco anos. Os colectivos críticos con este programa alertan do estabelecimento de unha sociedade convertida en banco de dados.

Como a troca de información entre as polícias do Mercado Único Europeu é cada vez mais fluída, as persoas afectadas non teñen, via de regra, coñecimento nen controlo algun sobre a captación, tratamento e divulgación dos seus dados. A protección de dados non figura entre as principais preocupacións da cooperación policial europea, que se limita a observar un conxunto de normas comuns mínimas. Cuestións como a proporcionalidade ou o período de armacenamento son en xeral ignoradas. Normalmente a lexislación nacional garante a impunidade por canto, mesmo no caso de existir algunha axéncia, son os ministros de Interior ou as autoridades policiais os que teñen normalmente a última palabra. Muitas persoas afectadas deverán recorrer à protección xurídica internacional, a grande distáncia do seu local de residéncia.
O perigo é portanto que se normalice o armacenamento de información sen controlos adecuados e se realice nun país o procesamento de dados captados noutro. Isto permitiria aos funcionários burlaren as garantias de un determinado estado enviando os dados a outro con normas de protección menos esixentes. E hai ainda o risco, ben real, de unha combinación de ambos: que se acumule unha cantidade enorme de información en "depósitos de dados" centralizados, cuxo único propósito é facilitar a busca, e que a comparación dos diferentes bancos de dados se converta en prática diária.
Todo isto non só aumenta o risco de eventuais abusos senón que tamén, e isto é mui importante, a cooperación transfronteiriza fará con que a orixe e a confiabilidade dos dados sexa ainda menos transparendo do que xa é hoxe no contexto estatal. Un falso "éxito" de un funcionário no decurso de unha investigación policial através da rede de información europea poderá ter graves consecuéncias para a vítima: vixiláncia encoberta, seguimentos, detencións temporais, proibición de entrada ou saída de un determinado estado, deportación, rexistos domiciliários, interrogatórios, e un longo etcétera. Às persoas afectadas corresponderá demonstrar a sua inocéncia. En casos graves, para librar-se da suspeita e a desconfianza, que minan as liberdades persoais e civis, esas persoas estarán obrigadas a recorrer a accións legais caras e extenuantes. E xa sabemos que o simples contacto con persoas suspeitas ou o mais "leve indício de dúvida" xustifica o armacenamento de dados.
Portanto, en resposta a esta nefasta deriva, chamamos a todas aquelas persoas que partillan as nosas preocupacións a aderir à campaña contra o "Programa de Estocolmo". Non só a informar-se e informar, senón tamén a tomar medidas concretas para exercer os seus direitos.
O central para a troca transfronteiriza de información son os autoridades policiais dos respectivos estados membros da UE. Son, entre outras cousas, o ponto de contacto estatal da Europol e os seus correspondentes sistemas informáticos do SIS e o contacto para a troca de información no ámbito de acordos bi ou multilaterais. As autoridades están obrigadas a fornecer información sobre dados da persoa solicitante que podan ter sido armacenados.

Desta feita, às persoas que queiran saber o que a polícia (pensa que) sabe delas, ou que simplesmente estexan interesadas en deixar constáncia do seu desacordo, recomendamos exerceren o direito de aceso aos próprios dados enviando unha solicitude de información às autoridades policiais correspondentes. As respostas que se receban axudarán-nos a facer unha ideia da extensión do aceso da polícia aos nosos dados e servirá de ponto de partida para os eliminar dos sistemas informáticos, por meios legais ou políticos.
En  http://euro-data.noblogs.org pode encontrar-se información sobre como entrar en contacto con as autoridades correspondentes dos respectivos estados.
Para mais información sobre o proxecto dos ministro europeus de Interior e Xustiza, consulte-se http://stockholm.noblogs.org.

Setembro 2009

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


AI contra o rexime de incomunicación
05/10/2009

"É inadmisivel que na España actual unha persoa detida por calquer razon desapareza durante dias, como engolida por un buraco negro. Esta falta de tarnsparéncia pode ser utilizada para ocultar violacións de direitos humanos", afirmou Nicola Duckworth, directora do Programa para Europa de Amnistia Internacional na apreentación, o pasado 15 de Setembro, do estudo "España: sair das sombras. É hora de por fin à detención en rexime de incomunicación.
A Lei de Axuizamento Criminal española permite manter unha persoa recluída en rexime de incomunicación até cinco dias en todos os casos e até 13 no caso de ser suspeitosa de delitos de terrorismo.
Ver aqui o relatório completo.

Ler o artigo completo


O REINO DE ESPAÑA ENTRE OS SEIS PRIMEIROS EXPORTADORES
04/10/2009

"Un estudo elaborado por Amnistia Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace e a Fundació per la Pau sobre as estatísticas oficiais de transferéncias de armas en 2008 confirma que o Reino de España exporta material de defensa a destinos en que este material pode contribuir a cometer violacións de direitos humanos, exacerbar conflitos armados ou deteriorar o seu desenvolvimento sustentável. Segundo as organizacións, o Governo continua a non facilitar información precisa sobre os critérios que permitiron autorizar exportacións a países con un historial preocupante como Colómbia, Israel ou Sri Lanka, entre outros", informan as asociacións autoras do estudo, que inclui un decálogo de recomendacións para o governo.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


POR RECLAMAR ASISTÉNCIA SANITÁRIA
04/10/2009

A pasada semana, Eugenio García Serrano, preso no Centro Penitenciário de La Moraleja (Paléncia), reclamou ser atendido da grave doenza que padece e imediatamente foi vítima de unha brutal malleira propinada por dez funcionários do centro. Despois de bateren nel, insistentemente na zona afectada, os agresores obrigaron-no a permanecer nu dous dias en rexime de isolamento, malferido e sen receber asisténcia médica.
David Pua Maldonado, igualmente preso en La Moraleja, tamén resultou agredido por ter manifestado o seu apoio às reclamacións do compañeiro.
Apesar de os facultativos dos diferentes cárceres por que pasou teren certificado unha e outra vez a gravidade da doenza que padece e a família ter apresentado reiteradas queixas pola neglixéncia irresponsável da dirección do centro, García Serrano nunca recebeu tratamento médico adecuado.
Ao ter coñecimento da agresión sofrida a semana pasada, a família puxo-se de imediato en contacto con os responsáveis do centro penitenciário que, nunha atitude difícil de calificar, despacharon o asunto con unha resposta insultante.
Colectivos de apoio às persoas presas, solicitan o envio de faxes ao xulgado de vixiláncia penitenciária de Paléncia e chamadas telefónicas à prisión para interesar-se pola situación de Eugenio García Serrano e polas razóns da agresión. Lembremos que a prisión ten a tutela das persoas presas e deve preocupar-se pola sua integridade física.
Ver aqui modelos de escrito, enderezos postais de Xulgado de Vixiláncia Penitenciária de Paléncia, do Defensor del Pueblo e de Eugenio García Serrano.

Núm. de tlfn. do Centro Penitenciário La Moraleja:  979 716 300

JUZGADO VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº1
C/Federico Mayo 37
(34071) Palencia
Tel 979 742 450
Fax 979 749 919

OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Paseo Eduardo Dato, 31
28010 Madrid  
Tel: 91 432 79 00
Fax: 91 308 11 58  
registro@defensordelpueblo.es

Ler o artigo completo


POLA LIBERDADE DE INFORMACIÓN
02/10/2009

"Os jornalistas italianos organizam no próximo dia 3 de Outubro, a partir das 15h30, na Piazza del Popolo, em Roma, uma manifestação pela liberdade de informação e por uma imprensa que se recuse a ser condicionada, aberta à participação de todos os cidadãos e forças sociais, sindicais e associativas. 
“A Piazza del Popolo dará uma resposta ao presidente do Conselho, Silvio Berlusconi, e à forma ofensiva com que classificou esta iniciativa e falou dos jornalistas, usando termos muito pouco próprios”, afirmou o presidente da Federação Nacional da Imprensa Italiana, Roberto Natale.

O protesto terá como palavra de ordem “O dever de informar é o direito dos cidadãos a saber” e está já confirmada a adesão de forças da oposição a Berlusconi – como o Partito democratico, a Rifondazione Comunista, e a Sinistra e Libertá –, bem como do escritor Roberto Saviano, autor do livro “Gomorra”, sobre a máfia napolitana, e de órgãos de informação católicos.", informa o Sítio do sindicato dos jornalistas.

Ler o artigo completo


O TABULEIRO DE XADREZ MUNDIAL
02/10/2009

O Centre d'Estudis per a la Pau JMDèlas organiza o próximo mes de Outubro o seu encontro anual de debate. Este ano as xornadas terán como convidado especial o coñecido escritor e prestixioso analista político de Oriente Médio Tariq Ali e versarán sobre a influéncia de Paquistán, Irán e Afeganistán na paz e a estabilidade mundial.

Ver aqui o programa completo e as normas para formalizar a inscrición (que é gratuita).

Ler o artigo completo


GRAVES DÚVIDAS SOBRE A DESAPARICIÓN DE JON ANZA
02/10/2009

"Segundo fontes de toda solvéncia a que tivo aceso GARA, o donostiarra Jon Anza teria sido interceptado no tren en que se dirixia a Toulouse, o pasado 18de Abril, por axentes de un corpo policial español. O secuestro do militante de ETA, doente de gravidade, teria dado paso a interrogatórios ilegais en cuxo decurso faleceria. Estas fontes aseguran que daquela decidiron desfacer-se do corpo sen vida e o enterraron en território francés", informa Gara.

Ler o artigo completo