DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIEDADE CON O POVO PALESTINO
04/11/2009

Os dias 27 e 28 de Novembro celebrará-se na Coruña un Festival de Solidariedade con o Povo Palestino que terá lugar no Salón de Actos do Centro Cívico dos Mallos (Av. de Arteixo, 147-Baixo).

Os actos começarán às 18:00 horas con a inauguración da exposicón do fotógrafo palestino Hindi Meshle e a seguir o grupo Pallasos en Rebeldia apresentará o seu espectáculo "Os sete magníficos". Despois de un descanso, en que se servirán té e pastas árabes, proxectará-se o documental "Masi: Trashi q Trashi".

 O sábado 28, às 19:00, o grupo Pallasos en Rebeldia porá en escena "Peter Punk". Às 20:30 terá lugar a proxección do documental de Alberto Arce, o xornalista que viveu na Faixa de Gaza a agresión do exército israelita, "Erased, wiped off the map".

Mais información aqui.

 

Ler o artigo completo


ÚLTIMO RELATÓRIO DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE O REINO DE ESPAÑ
04/11/2009

No seu último relatório (Sal na ferida-Impunidade policial dous anos despois), Amnistia Internacional insta o Ministério do Interior a instaurar un organismo independente que investigue as denúncias de tortura policial apresentadas contra as forzas de seguranza do Reino de España en conformidad con os compromisos internacionais adquiridos e tal como reclaman desde hai anos numerosas organizacións de defensa dos direitos e liberdades.
O próximo 12 de Novembro o Reino de España comparecerá perante o Comité de Nacións Unidas Contra a Tortura para dar conta das suas actuacións neste ámbito, comparecéncia precedida pola das organizacións civis que o dia 4 deste mesmo mes defenderán os relatórios que enviaron a este organismo con documentación exaustiva sobre denúncias por tortura.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


VENDIAN PRESUNTO ILEGAL
02/11/2009

"Dois militares da Guardia Civil espanhola foram apanhados, sexta- -feira, por uma patrulha da Divisão da PSP do Seixal, a venderem ilegalmente 17 toneladas de presunto a um grupo da comunidade cigana de Arrentela, localidade do concelho. Um dos espanhóis está detido no comando de Setúbal por posse ilegal de arma", informa a SAPO.

Ler o artigo completo


PROBLEMAS DE METODOLOXIA
01/11/2009

"Israel, permitan-me dicé-lo, é membro da Unión Europea sen ser membro das suas instituicións", declarou Javier Solana na 2ª conferéncia Facing Tomorrow celebrada en Xerusalén os dias 20-2 do pasado mes de Outubro, informa a Rede Voltaire.

Nengun dos estados que se incorporaron recentemente à UE ten con esta un relación tan estreita como Israel, subliñou o Sr. Solana, quen, para rematar, afirmou que a lentitude do chamado proceso de paz israelo-palestino non é imputável a Israel, senon a "un simples problema de metodoloxia".

Entre os conferencistas que participaron no encontro estava D. José María Aznar.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


PORTUGAL: CHIPS ELECTRÓNICOS EN TODOS OS VEÍCULOS
01/11/2009

"A deriva policialesca do governo Sócrates agrava-se à medida que se agrava a crise social. A última novidade é a tentativa de instalar, a partir de 2010, chips electrónicos nos cinco milhões de veículos existentes em Portugal. Eles querem o big brother, para espiolhar electronicamente o comportamento de cada um.", informa reistir.info, que solicita apoio para o seu manifesto contra a colocación obrigatória destes chips de vixiláncia nas matrículas dos veículos automóveis.

 

Ler o artigo completo


NOS ORZAMENTOS DE 2010
01/11/2009

"As dioceses galegas receberán o próximo ano 50.000 mais que no pasado exercício e até un total de 300.000 euros (só da consellaria de Roberto Varela", informa xornal.com, para a conservación do seu património ao tempo que se recortan drasticamente os fondos destinados à conservación do património civil.

Por outra parte, tamén se aumentan os fondos destinados à retribuición de docentes de relixión, que experimentan un aumento de 153.279 euros. 

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


ÁGUAS TURBULENTAS
31/10/2009

Amnistia Internacional acusa Israel de negar ao povo palestino o direito de aceso à água mediante o controlo dos recursos aquíferos e a implementación de políticas abertamente discriminatórias. Ao tempo que a situación en Gaza se torna insuportável, os asentamentos israelitas ilegais receben água en cantidade praticamente ilimitada, denuncia AI nun novo relatório (Troubled waters. Palestinien denied fair access to water) en que ilustran con mapas, imaxes, e cifras arrepiantes esta dramática situación.

Ler o artigo completo


COMUNICADO DO OBSERVATÓRIO PARA A PROTECCIÓN DOS DEFENSORES DE DD.HH.
31/10/2009

A raiz da publicación na páxina web da axéncia de notícias Europa Press, o pasado 25 de Outubro, de un artigo intitulado "A Geneneralitat de Catalunya financiou unha asociación que denuncia torturas a etarras", o Observatório para a Protección dos Defensores de Direitos Humanos (OPDDH) emitiu un importante comunicado en que se critica severamente a tentativa de estigmatizar o traballo de ONGs como a Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos e o observatório vasco Behatokia e abrir a perigosa via da asimilación destes colectivos a organizacións terroristas polos simples feito de denunciar a prática da tortura no Reino de España.

Pola sua importáncia, reproducimos o comunicado do OPDDH.

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

Reino de España: Estigmatización da Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) por axéncia de prensa

 
Xenebra-Paris, 30 de Outubro de 2009. O Observatório para a Protección dos Defensores de Direitos Humanos, programa conxunto da Organización Mundial contra a Tortura (OMTC) e a Federación Internacional de Direitos Humanos (FIDH), manifesta a sua séria preocupación pola estigmatización e o descrédito do traballo realizado pola Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) através dun artigo de prensa que, entre outras cousas, califica as ONGs que envian relatórios alternativos sobre os direitos humanos no Reino de España ao Comité Contra a Tortura (CAT), como "asociacións vinculadas ao mundo de ETA e Batasuna".

O 25 de Outubro de 2009, a axéncia de notícias Europa Press publicou na sua edición electrónica un artigo intitulado: "A Generalitat de Catalunya financiou unha asociación que denuncia o Reino de España por torturas a etarras", en que pode ler-se que o CAT "editou o xa citado ditame [da AEDIDH] na sua páxina web, onde tamén poden ser consultados relatórios remetidos por outras organizacións vinculadas ao mundo de ETA e Batasuna e que conteñen conclusións mui similares". Asi mesmo fan-se afirmacións que procurarian desacreditar o traballo que a mencionada asociación AEDIDH realiza a favor dos direitos humanos.

O artigo refere-se pois case que exclusivamente às actividades da AEDIDH, que enviou seis documentos, alternativos aos relatórios apresentados polo Reino de España perante o CAT, en que formula observacións de fondo aos textos governamentais. Neste sentido, o artigo abre a perigosa via de asimilación da AEDIDH a unha organización terrorista.

O artigo fai tamén particular referéncia ao feito de que a realización do último relatório apresentado pola AEDIDH perante o CAT teria sido financiado pola Generalitat de Catalunya, o que desvirtua o feito de que en realidade o que a Generalitat e outras axéncias de cooperación financiaron foi a Campaña Mundial a favor do Direito Humano à Paz, liderada pola AEDIDH desde 2005.

O obxectivo da Campaña Mundial é obter o recoñecimento internacional da paz como un direito humano e nese contexto defende o direito de todas as persoas "a viveren nun contorno privado e público que sexa seguro e san, asi como a receberen protección contra os actos de violéncia ilexítima, independentemente da sua procedéncia estatal ou non estatal".

O Observatório considera inaceitável que se estigmatice o traballo de defensa dos direitos humanos exercido con seriedade por unha asociación lexitimamente estabelecida e que coopera con os mecanismos internacionais de direitos humanos.

Como menciona a AEDIDH no exercício do direito à rectificación: "É verdade que a AEDIDH, en defensa dos direitos humanos, colabora con o Comité das Nacións Unidas contra a Tortura, perante o cal apresentou seis documentos diferentes e formulou observacións de fondo aos relatórios que o Reino de España enviou no seu dia ao Comité (...)". E acrescenta: "Ao solicitar a abolición da detención en rexime de incomunicación, a AEDIDH non aliña con nengunha 'asociación vinculada a ETA nas Nacións Unidas', como se afirna na nota da Axéncia. Ben ao contrário, a AEDIDH limita-se a lembrar as recomendacións que nesta matéria formularon ao Reino de España, de maneira unánime, todos os órgaos internacionais de direitos humanos competentes, tanto do Consello de Europa como das Nacións Unidas, asi como as organizacións non governamentais, tanto internacionais como nacionais,que se preocupan pola erradicación do flaxelo da tortura".

O Observatório lembra que a Declaración sobre os Defensores de Direitos Humanos, adoptada pola Asemblea Xeral da OUNU o 9 de Decembro de 1998, asinala en particular o dever do Estado de garantir  "a proteccón [...] de todas as persoas, individual ou colectivamente, frente a toda violéncia ou represália, discriminación, negativa de feito ou de direito, presión ou calquer outra acción arbitrária do exercício lexítimo dos direitos mencionados na [...] Declaración" (art. 12.2).

Portanto, o Observatório insta a que se garantan os direitos dos membros da Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) e en xeral de todos os defensores de direitos humanos no Reino de España, en conformidade con os compromisos adquiridos polos Estados na mencionada Declaración sobre os Defensores de Direitos Humanos.

O OBSERVATÓRIO PARA A PROTECCIÓN DOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS

 

 

Contactos prensa:
•         OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39
•         FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: + 33 1 43 55 25 18

Ler o artigo completo


PUBLICADAS NUNHA REPORTAXE DE EL PAÍS
30/10/2009

"Mais precariedade, mais persecución policial, racismo, expulsións e mesmo violacións. Estas foron, segundo as traballadoras de Àmbit Dona (Servizo de Atención Sócio-Sanitária a Traballadoras do Sexode Ciutat Vella, en Barcelona) algunhas das consecuéncias que tiveron sobre o colectivo de prostitutas nixerianas a pubicación o 31 de agosto de fotografias de mulleres desta nacionalidade realizando servizos sexuais a homes nas arcadas do Mercat de la Boqueria.", informa Periódico Diagonal
As fotografias foram publicadas por Ël País como parte de unha série de reportaxes con que se pretendia ilustrar a nula aplicación da Ordenanza de Medidas pra fomentar o Civismo e a Convivéncia promulgada en 2006 polo Concello de Barcelona que, entre outras cousas, sanciona a prostituición de rua. A imaxes foron tomadas sen consentimento.
Mais información aqui. Artigos relacionados aqui aqui

Ler o artigo completo


O SISTEMA DE XUSTIZA XUVENIL EN CAUSA
29/10/2009

Despois de un xoven interno no Centro Marcelo Nessi de Badajoz ter denunciado que fora vítima de agresión o pasado 28 de Xullo a maos de vários vixiantes de seguranza do próprio centro, vários colectivos, entre eles PreSOS Galiza, asinaron e fixeron público un comunicado en que expresan o mais contundente rexeitamente da situación actual do sistema de xustiza xuvenil e execución de medidas de privación de liberdade.

O Regulamento que desenvolve a Lei Penal do Menor -denuncian os colectivos asinantes- supuxo a aplicación de un sistema puramente penitenciário a menores de 14 a 21 anos en condicións extremamente duras, o que xa provocou que polo menos oito internos perdesen a vida.

Ver aqui o comunicado.

Ler o artigo completo