LAICIDADE
29/11/2008

"O 'laicismo agresivo' e a 'cristofobia' do Governo que, desde hai meses, veñen denunciando os bispos españóis há-se traducir en 30 millóns de euros mais ao ano. E iso só através da Declaración da Renda, pois o Executivo socialista mantén intactos os concertos con a escola católica, o financiamento de actividades sociais e sanitárias de congregacións e ONG da igrexa, a conservación e iluminación de catedrais e tempos por todo o país e, mesmo, a presenza de capeláns no exércitos ou nos hospitais públicos.

En total, as arcas do Estado xunto con as das comunidades autónonmas financian a Igrexa católica, cada ano, con mais de 5.000 millons, segundo investigacións independentes. A anunciad batalla polo laicismo, de momento, apenas se traduciu nunha sentenza que ordena retirar uns crucifixos dunha escola e a negativa a pendurar a placa de Santa Maravillas no Congreso", comenta Jesus Basante nun interesante artigo publicado en El Público ("La Iglesia gana más con Zapatero").

Ler o artigo completo


LAICIDADE
28/11/2008

O STEG (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino en Galiza) solicita à Consellaria de Educación a retirada de ofício "de toda a simboloxía relixioa dos centros de ensino de Galiza", à que critica de "inibir-se das suas obrigas" por tentar transladar aos centros a responsabilidade de tomar a decisión sobre este asunto.

A pasada semana, a ministra Mercedes Cabrera defendia tamén a "autonomia dos centros" e o próprio presidente Pérez Touriño evitava, na conferéncia de prensa posterior ao Consello da Xunta, pronunciar-se sobre o tema alegando ter "outras cousas na cabeza".

A demanda do STEG está plenamente respaldada pola LOE e a própria Constituición, como acaba de afirmar-se na recente sentenza de Valladolid, e non é aos consellos escolares que compete resolver este asunto.

Mais información en Vieiros.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

Nunha entrevista publicada en La Nazione (23-10-08), Cossiga, ex Presidente Emérito da República Italiana, explicou como, cando era Ministro de Interior, conseguira frear a revolta estudantil: infiltrando axentes e mallando duro. Ao cabo de uns dias, un escuadrón de neonazis provocou e agrediu un grupo de estudantes que se manifestavan contra a reforma. Como as accións na rua -e as agresións policiais- continuaron nos dias seguintes, Cossiga decidiu escrever unha carta ao Xefe da Polícia italiana Manganelli, para lle indicar como há de proceder. O 9 de Novembro, Salvatore Borsellino publicou a carta en Antimafia Duemila.

"A primeira vista parecen os desatinos de un demente mais despois, considerando o percurso deste home que, xunto con Andreotti, é unha das nódoas negras da nosa República, comprovo que, atrás dos aparentes desvarios, o que fai Cossiga é actualizar aquela estratéxia da tensión, suxerir e propor o seu regreso, e entón dou-me conta que non son as declaracións de un demente senón unha auténtica, lúcida e decidida instigación ao delito", afirma Borsellino.

Para ler o artigo de Borsellino e a carta de Cossiga, premer aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

Nun estremecedor artigo"USA and Allies Torture Quids in Iaqui Prisons", o xornalista Sherwwood Ross denuncia as atrocidades que, segundo diferentes relatórios, cometeron os EUA contra menores desde que en 2003 invadira o Iraque. Muitos destes menores terian sofrido tortura e abusos sexuais.

Ross basea o seu texto en numerosos testemuños. Entre eles o do advogados iraquiano Shar Yasiri, representante da Federacións de Prisioineiros e Detidos Políticos, que afirma que os nenos son vítimas de detencións "indiscriminadas" sen base legal algunha e, unha vez no cárcere, "sofren torturas, violacións e fame".

Ou o de Jonathan Steele, xornalista de The Guardian que afirma que "centos de nenos, alguns de apenas nove anos, están detidos en condicións atroces nas prisións de Bagdag, dormindo a temperaturas asfixiantes en celas ateigadas, sen ventilación, nen posibilidade de acederen a duchas, submetidos a frecuentes abusas sexual por parte dos guardas".

Recolle tambén as informacións aparecidas en relatórios de Human Right Watch ou da axéncia de notícias IRIN, todas igualmente arrepiantes.

O texto inteiro pode ser lido aqui. Rebelión publicou a tradución para español que pode consultar-se aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

No Ilustre Coléxio de Advogados de Bizkaia decorreu, os pasados 24 e 25 de Outubro, unha conferéncia sob o título “O Direito de Defensa frente aos Tribunais e as Lexislacións Excepcionais”, que reuniu xuristas de vários países europeus, entre eles Galiza.

Nas conclusións, as persoas que participaron na Conferéncia mostran a sua preocupación pola extensión da excepcionalidade no ámbito internacional, entendida como a míngua de direitos e garantias históricos.

“A excepcionalidade”, afirma-se no documento final, “é un cancro que se estende no ámbito global como unha metástase a sectores cada vez mais amplos e con unha continua regresión, mais e mais profunda, de garantias e liberdades”.

O texto completo das Conclusións pode ser consultado aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS HUMANOS
26/11/2008

O próximo 10 de Decembro, con motivo da celebración do 60º Aniversário da Declaración Universal de Direitos Humanos, terá lugar na Faculdade de Filosofia da Universidade de Compostela, às 19 horas, un acto comemorativo convocado pola plataforma Inicitiva polos Direitos Humanos.

No acto, en que se dará leitura ao texto da Declaración, haverá sesións de narración oral, teatro, música, documentais e exposicións.

Se queres apoiar e difundir esta iniciativa, podes descarregar aqui o cartaz.

Ler o artigo completo


VÍDEO-VIXILÁNCIA
23/11/2008

"O Movemento polos Dereitos Civís presentou unha demanda contencioso-administrativa contra a resolución da Delegación do Goberno en Galicia que permite continuar ó Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) coas gravacións captadas ilegalmente por cámaras de seguridade instaladas no exterior do edificio.

O recurso presentado polo MpDC rebate razoadamente a negativa da Delegación a considerar como ben de carácter público o edificio, e esixe a consecuente aplicación da Lei Orgánica 4/1997 que regula a instalación de cámaras en lugares públicos. Ó non ter solicitado o MARCO os preceptivos informes e autorizacións para a instalación, a aplicación da lei leva consigo necesariamente a retirada das cámaras, tal e como solicita a asociación.", informa Xornal Galicia.

Ler o artigo completo


LAICIDADE
23/11/2008

"O Xulgado do Contencioso-administrativo nº 2 de Valladolid ditou unha sentenza en que obriga a escola pública Macías Picavea desta cidade a retirar os símbolos religiosos das aulas e espazos comuns do centro, por entender que a sua preenza vulnera os direitos fundamentais recoñecidos nos artigos 14 e 16.1 da constituición (igualdade e liberdade de consciéncia).

A sentenza cita a reiterada xurisprudéncia do Tribunal Constitucional en que se lembra que 'o Estado proíbe-se a si próprio calquer concorréncia, xunto con os cidadáns, en calidade de suxeito de actos ou de atitudes de signo relixioso', e alude à 'laicidade e neutralidade do Estado'", informa Europa Laica.

Ler o artigo completo


LIBERDADE DE EXPRESIÓN
21/11/2008

Frederich Toben, fundador do Instituto Adelaide, detido no aeorporto de Heathrow por unha orde de arresto europea emitida por Alemaña, foi posto en liberdade o pasado dia 19 despois que o governo alemán retirase a sua denúncia, informa Telegraph.

Ler o artigo completo


CENTROS PENITENCIÁRIOS
17/11/2008

A princípios do mes de Novembro foi lanzada unha campaña desde o interior dos cárceres italianos contra o ergastolo (nome que recebe en Itália a cadea perpétua). Esta campaña pretende retomar as mobilizacións do inverno de 2007 en que participaron ao redor de 800 persoas condenadas a perpetuidade e unhas 1.300 persoas mais entre presos non condenados a perpétua, familiares e simpatizantes. Esta mobilización contara tamén con apoio no exterior, sobretodo en meios anarquistas.

Agora trata-se de coordenar unha nova acción colectiva contra a cadea perpétua que se estenderá desde o 1º de Decembro até o 16 de Marzo do próximo ano. A convocatória abranxe neste caso toda Europa pois a cadea perpétua –explícita ou encoberta- existe na prática todalidade dos estados europeus, afirman os convocantes. No español, por exemplo, en virtude das reformas penais do 2003, o máximo de cumprimento efectivo pode chegar aos 40 anos, o que equivale a unha vida en prisión. Outras veces, forza-se a interpretación das leis existentes para que persoas acusadas de determinados delitos, e en primeiro lugar os que caen sob a denominación de terrorismo, non podan sair do cárcere. Por outra parte, hai numerosísimos casos de indefensión, persoas que pasan a vida na cadea por acumularen muitas condenas ditadas en momentos diferentes e, ao non poderen dispor dos servizos de un advogado que tramite a refundición adecuada, non aceden à liberdade.

Os presos en rexime de isolamento da 2ª galeria do C.P. de Córdoba emitiron xa un comunicado en solidariedade con os ergastolanos de Itália. No texto manifestan a sua adesión à convocatória e anuncian que farán xexún os dias 1,2 e 3 de Decembro e o último dia da campaña (16 de Marzo).

Ver aquí o manifesto en que expoñen as suas reivindicacións.

Ler o artigo completo