A MORTE DE DIEGO VIÑA CASTRO
30/11/2008

Mais unha vez, persoas que denuncian abusos policiais son obxecto de contra-denúncias que formulan os próprios axentes imputados.

Esta vez trata-se de números da Guarda Civil de Arteixo e a denúncia é contra 12 activistas que acusan de teren participado o pasado 12 de Outubro nunha concentración en protesta pola morte de Diego Viña Castro, o xoven de 23 anos que morrera no cuartel de Arteixo hai agora catro anos en circunstáncias que nunca foron esclarecidas.

Entre as persoas denunciadas polos membros da G.C. figura o advogado Fernando Blanco Arce, membro da Xunta Directiva de EsCULcA.

Catro anos de obscuridade

Desde o ano 2004, a Comisión de Denúncia de Galiza convoca regularmente concentracións cada 12 de Outubro para lembrar que ainda non foron esclarecidas as circunstáncias da morte de Diego Viña Castro e instar as autoridades a investigar os feitos e depurar responsabilidades. Con ese mesmo obxectivo, en Marzo de 2005, diversos colectivos galegos –entre eles EsCULcA- apresentaron denúncia contra o comandante do Posto da Guarda Civil de Arteixo e vários axentes por un posível delito de homicídio doloso, detención ilegal e encobrimento (vexa-se Boletin nº 12, “A morte de Diego Viña Castro”, pp. 7-8).

Agora, a própria escuadra a que pertencen axentes imputados pola morte de Diego Viña Castro, formula denúncia contra unha dúcia de persoas que traballan desde hai anos por conseguir que se esclarezan as obscuras circunstáncias en que esa morte tivo lugar.

Na exposición de motivos alega-se que un grupo de persoas permaneceu o dia 12 de Outubro de 2008 diante da igrexa parroquial de Arteixo durante a celebración dos actos relixiosos en que os membros da benemérita honran a virxe do Pilar. Estas persoas, que exibian fotografias do xoven morto e unha faixa reclamando o esclarecimento dos feitos, corearon lemas e, segundo os denunciantes, atravesaron un pau na porta da igrexa, actuacións que consideran constitutivas de ilícito penal cuxa calificación inicial seria por detención ilegal e delito de ofensa aos sentimentos relixiosos (sic).

Esta atitude non pasaria de ser un novo episódio da estratéxia de contra-denúncias a que recorren regularmente os axentes acusados de maus tratos, torturas e mesmo homicídios se non fose que, neste caso, entre as persoas denunciadas hai duas familiares próximas do xoven falecido, vitimas tamén portanto daqueles obscuros feitos de hai 4 anos.

Ler o artigo completo


VÓOS SECRETOS DA CIA
30/11/2008

"... o Governo de José María Aznar sabia que avions dos EUA que sobrevoavan e facian escala en España levavan a bordo persoas detidas en condicións cuxa legalidade era mais do que duvidosa. Nen o Executivo do PP, nen despois o do PSOE, recoñeceron até agora estaren ao corrente destes translados, que investiga a Audiéncia Nacional." informa El País.

'Os EUA van iniciar mui proximamente vóos para transladaren prisioneiros talibáns e de Al Qaeda desde Afeganistán até a base de Guantánamo, en Cuba', escreveu Aguirre de Cárcere, director xeral de Política Exterior para América do Norte do Ministério de Negócios Estranxeiros do Governo español. 'Estes vóos realizarán-se con avións de longo alcance, e, en consecuéncia, sen escalas', continuava. 'No entanto, en caso de ser preciso por razóns non previstas realizar unha aterraxe de emerxéncia, o Governo dos EUA quereria dispor de autorización do Governo español para utilizar algun aeroporto do noso país'.

Ler o artigo completo


LIBERDADE DE EXPRESIÓN
29/11/2008

Europa usa as leis anti-terrorismo para restrinxir a liberdade de expresión e a submeter a disidéncia política, afirma Privacidade Internacional no  relatório de David Banisar publicado o pasado 26 de Novembro: Speaking of Terror.

O estudo mostra como en demasiados ocasións as politicas e leis anti-terroristas son utilizadas para protexer intereses dos partidos que están no governos e como se intimida os/as xornalistas mediante detencións, clausura de xornais ou sítios web e procesos xudiciais.

As leis anti-terrorismo limitan tamén a capacidade do/as xornalistas para acederen à información e preservaren a confidencialidade das suas fontes, ao tempo que permiten aos poderes públicos praticaren a espionaxe, rexistaren redaccións e esixiren que lle sexan revelados dados e fontes confidenciais.

David Banisar estuda asi mesmo o papel do Consello de Seguranza das Nacións Unidas, da Unión Europea e do Consello de Europa, na promoción de novas leis que prestan pouca atención ao respeito dos direitos fundamentais e as liberdades públicas.

Ler o artigo completo


LIBERDADE DE EXPRESIÓN
29/11/2008

"O alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, e o portavoz do PP en Santiago, Xerardo Conde Roa, presentaron este venres nos xulgados de Fontiñas dúas denuncias separadas contra a Festa da Liberdade, que prevé organizar o sábado 6 de decembro unha sala de concertos da capital galega, e na que está prevista a presenza dos independentistas Ugío Camanho e Giana Rodrígues.

Tanto Sánchez Bugallo, do PSdeG, como Conde Roa, do PPdeG, presentaron sendas denuncias por separado, para que a Fiscalía determine se a convocatoria desa festa, organizada pola plataforma 'Que voltem a casa', e que terá lugar na Sala Nasa de Santiago de Compostela o próximo 6 de decembro, cumpre coa legalidade.", informa Galiciae.

Ler o artigo completo


LAICIDADE
29/11/2008

"O 'laicismo agresivo' e a 'cristofobia' do Governo que, desde hai meses, veñen denunciando os bispos españóis há-se traducir en 30 millóns de euros mais ao ano. E iso só através da Declaración da Renda, pois o Executivo socialista mantén intactos os concertos con a escola católica, o financiamento de actividades sociais e sanitárias de congregacións e ONG da igrexa, a conservación e iluminación de catedrais e tempos por todo o país e, mesmo, a presenza de capeláns no exércitos ou nos hospitais públicos.

En total, as arcas do Estado xunto con as das comunidades autónonmas financian a Igrexa católica, cada ano, con mais de 5.000 millons, segundo investigacións independentes. A anunciad batalla polo laicismo, de momento, apenas se traduciu nunha sentenza que ordena retirar uns crucifixos dunha escola e a negativa a pendurar a placa de Santa Maravillas no Congreso", comenta Jesus Basante nun interesante artigo publicado en El Público ("La Iglesia gana más con Zapatero").

Ler o artigo completo


LAICIDADE
28/11/2008

O STEG (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino en Galiza) solicita à Consellaria de Educación a retirada de ofício "de toda a simboloxía relixioa dos centros de ensino de Galiza", à que critica de "inibir-se das suas obrigas" por tentar transladar aos centros a responsabilidade de tomar a decisión sobre este asunto.

A pasada semana, a ministra Mercedes Cabrera defendia tamén a "autonomia dos centros" e o próprio presidente Pérez Touriño evitava, na conferéncia de prensa posterior ao Consello da Xunta, pronunciar-se sobre o tema alegando ter "outras cousas na cabeza".

A demanda do STEG está plenamente respaldada pola LOE e a própria Constituición, como acaba de afirmar-se na recente sentenza de Valladolid, e non é aos consellos escolares que compete resolver este asunto.

Mais información en Vieiros.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

Nunha entrevista publicada en La Nazione (23-10-08), Cossiga, ex Presidente Emérito da República Italiana, explicou como, cando era Ministro de Interior, conseguira frear a revolta estudantil: infiltrando axentes e mallando duro. Ao cabo de uns dias, un escuadrón de neonazis provocou e agrediu un grupo de estudantes que se manifestavan contra a reforma. Como as accións na rua -e as agresións policiais- continuaron nos dias seguintes, Cossiga decidiu escrever unha carta ao Xefe da Polícia italiana Manganelli, para lle indicar como há de proceder. O 9 de Novembro, Salvatore Borsellino publicou a carta en Antimafia Duemila.

"A primeira vista parecen os desatinos de un demente mais despois, considerando o percurso deste home que, xunto con Andreotti, é unha das nódoas negras da nosa República, comprovo que, atrás dos aparentes desvarios, o que fai Cossiga é actualizar aquela estratéxia da tensión, suxerir e propor o seu regreso, e entón dou-me conta que non son as declaracións de un demente senón unha auténtica, lúcida e decidida instigación ao delito", afirma Borsellino.

Para ler o artigo de Borsellino e a carta de Cossiga, premer aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

Nun estremecedor artigo"USA and Allies Torture Quids in Iaqui Prisons", o xornalista Sherwwood Ross denuncia as atrocidades que, segundo diferentes relatórios, cometeron os EUA contra menores desde que en 2003 invadira o Iraque. Muitos destes menores terian sofrido tortura e abusos sexuais.

Ross basea o seu texto en numerosos testemuños. Entre eles o do advogados iraquiano Shar Yasiri, representante da Federacións de Prisioineiros e Detidos Políticos, que afirma que os nenos son vítimas de detencións "indiscriminadas" sen base legal algunha e, unha vez no cárcere, "sofren torturas, violacións e fame".

Ou o de Jonathan Steele, xornalista de The Guardian que afirma que "centos de nenos, alguns de apenas nove anos, están detidos en condicións atroces nas prisións de Bagdag, dormindo a temperaturas asfixiantes en celas ateigadas, sen ventilación, nen posibilidade de acederen a duchas, submetidos a frecuentes abusas sexual por parte dos guardas".

Recolle tambén as informacións aparecidas en relatórios de Human Right Watch ou da axéncia de notícias IRIN, todas igualmente arrepiantes.

O texto inteiro pode ser lido aqui. Rebelión publicou a tradución para español que pode consultar-se aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS E LIBERDADES
26/11/2008

No Ilustre Coléxio de Advogados de Bizkaia decorreu, os pasados 24 e 25 de Outubro, unha conferéncia sob o título “O Direito de Defensa frente aos Tribunais e as Lexislacións Excepcionais”, que reuniu xuristas de vários países europeus, entre eles Galiza.

Nas conclusións, as persoas que participaron na Conferéncia mostran a sua preocupación pola extensión da excepcionalidade no ámbito internacional, entendida como a míngua de direitos e garantias históricos.

“A excepcionalidade”, afirma-se no documento final, “é un cancro que se estende no ámbito global como unha metástase a sectores cada vez mais amplos e con unha continua regresión, mais e mais profunda, de garantias e liberdades”.

O texto completo das Conclusións pode ser consultado aqui.

Ler o artigo completo


DIREITOS HUMANOS
26/11/2008

O próximo 10 de Decembro, con motivo da celebración do 60º Aniversário da Declaración Universal de Direitos Humanos, terá lugar na Faculdade de Filosofia da Universidade de Compostela, às 19 horas, un acto comemorativo convocado pola plataforma Inicitiva polos Direitos Humanos.

No acto, en que se dará leitura ao texto da Declaración, haverá sesións de narración oral, teatro, música, documentais e exposicións.

Se queres apoiar e difundir esta iniciativa, podes descarregar aqui o cartaz.

Ler o artigo completo