RELATOR DA ONU MOSTRA A SUA PREOCUPACIÓN
19/03/2009

«'Cada vez que exista unha denúncia de tortura, o xuízo deveria suspender-se até se chegar ao final'. Esta é a opinión do Relator Especial da ONU para a Promoción e Protección dos Direitos Humanos na Luita contra o Terrorismo, Martin Scheinin, quen nunha entrevista concedida a Berria denunciava onte que son mui poucas as denúncias de tortura que se investigan e xulgan no Estado español. Neste sentido, Scheinin tamén se mostra contrário a que a denúncia de tortura e o delito se investiguen de maneira paralela e en xulgados diferentes.

Scheinin fixo público hai algunhas semanas un relatório en que mostra a sua preocupación pola incomunicación, a extensiva aplicación do conceito de 'terrorismo' e a aplicación da Lei de Partidos.", informa Gara.

Ler o artigo completo


10 RAZÓNS PARA CUESTIONAR A OCUPACIÓN DE AFEGANISTÁN
19/03/2009

O Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs, de Justícia i Pau, acaba de facer público un esclarecedor informe  (Aliança de barbàries. Afganistan 2001-2008:
10 raons per qüestionar (i repensar) la implicació estrangera
) en que se cuestiona seriamente a legalidade da intervención en Afeganistán e a sua suposta xustificación.

"Observamos esta situación con preocupación. Pensamos que a intención que hai detrás desta intervención non é honesta e sincera, xa que os discursos sobre as operacións militares estranxeiras en xeral e a participación española en particular, non parecen coincidir con as realidades observadas sobre o terreno", afirma Alejandro Pozo Marín, autor do informe.

"Estas dúvidas levan-nos a afirmar a necesidade de retirar os soldados españóis e de repensar a política exterior española en relación con Afeganistán. O que implica rexeitar a participación militarizada española e instar o governo español a adquirir un compromiso real de colaboración con o povo afgán através de meios civis e diplomáticos e en conformidade con a especificidade e idiosincrasia dese país centroasiático."

Ler aqui o informe.

 

Ler o artigo completo


O GOVERNO EXÍPCIO NON PERMITE A ENTRADA
19/03/2009

Paz Agora e Viva Palestina solicitan apoio urxente para instar o governo exípcio a autorizar a abertura da fronteira de Rafah entre o seu país e Gaza.
Toneladas de axuda humanitária esperan a que o governo do de Hosni Sayyid Mubarak permita a entrada no território da Faixa. En Al Arish permanecen ao sol dúcias de camións que transportaron desde Gran Bretaña os membros do comboio 'Viva Palestina' e que foron expulsados por Israel desde Gaza.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


CÁMARAS OCULTAS EN PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
19/03/2009

O próximo 1º de Abril o Tribunal de Grande Instáncia de Paris examinará por porcedimento de urxéncia a querela apresentada por cinco asociacións (Résistance à l’agression publicitaire, Souriez vous êtes filmés, Big brother awards, Robin des toits e Le Publiphobe) contra a RATP e a empresa publicitária Métrobus (filial de Publicis e JCDecaux). As asociacións protestan contra a proxectada instalación masiva nos corredores do metro de Paris de panéis publicitários dotados de un mecanismo de captación de imaxes. Na actualidade están activados 4 destes painéis na estación Étoile e está previsto que de aqui a Xuño entren en funcionamento outros 400.
O mecanismo de captación de imaxes instalado nos painéis permiten medir o número de persoas que pasan e analisar as suas reaccións a fin de detectar que elemento da imaxe retén a atención. Poden tamén proporcionar información sobre a idade e o sexo das persoas receptivas às mensaxens  publicitárias.
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


SIMBOLOXIA RELIXIOSA
16/03/2009

A raiz de unha resolución do Tribunal Constitucional de 2003 que recoñecia a legalidade de estabelecer restricións à indumentária de significado relixioso, en 8 dos 16 Länder alemáns foron aprovadas nos últimos anos leis que proiben a profesoras  e outras funcionárias públicas levar a cabeza coberta no traballo. Nalguns casos fan-se excepcións con símbolos relixiosos cristáns ou con as tradicións culturais 'ocidentais' (xudia, p.ex.).
"Human Rights Watch criticou repetidamente os governos de Afeganistán, Arábia Saudita e Irán por obrigaren as mulleres a vestir indumentária relixiosa. Mais leis como a dos Länder alemáns, que excluen as mulleres do aceso ao traballo público, limitan a sua autonomia e vulneran o direito à intimidade e à liberdade de expresión e relixión, incumpren as mesmas normas internacionais.", afirman HRW que publicou o mes pasado un interesante relatório sobre esta situación: Discrimination in the Name of Neutrality .

Ler o artigo completo


REFORMA DA LEI DE ESTRANXEIRIA
16/03/2009

O Art. 53c) do Anteproxecto de modificación da Lei de Estranxeiria sanciona como falta mui grave -con multa de 501 a 30.000 euros- "quen promover a permanéncia irregular en España de un estranxeiro. Considera-se que se promove a permanéncia irregular cando o estranxeiro dependa economicamente do infractor e se prolongue a estadia autorizada alén do prazo legalmente previsto".

Con o pretexto de protexer as persoas estranxeiras en situación administrativamente irregular frente ao abuso e as mafias, aumenta-se exponencialmente a sua vulnerabilidade e priva-se estas persoas de todo tipo de apoio social solidário. Esta reforma legal ten enorme transcendéncia ético-política: estabelece unha norma que converte en ilegal un princípio-valor tan estruturalmente necesário nun estado como é a solidariedade.", afirma a plataforma "Salvemos a hospitalidade" que solicita apoios ao seu manifesto.

Se queres apoiar, podes facê-lo aqui.

Ler o artigo completo


CAPTA E ARMACENA IMAXES EN ACTOS REIVINDICATIVOS
09/03/2009

Segundo revelou unha investigación do xornal The Guardian, a polícia británica filma, fotografa e despois armacena ilegalmente, durante un mínimo de sete anos, imaxes de persoas que participan en manifestacións.

A polícia Metropolitana, pioneira na vixiláncia de actos reivindicativos e asesora doutros corpos de seguranza, guarda este material no chamado Crimint, a base de dados xeral que usan a diário todas as persoas que pertencen ao cadro de persoal da polícia. Os dados armacenan-se nun arquivo nominal que permite os funcionários localizar de imediato as manifestacións e reunións políticas a que asistiron as persoas cuxas imaxes foron captadas ilegalmente.
Documentos a que tivo aceso o xornal ao amparo da Freedom of Information Act (Lei de Aceso à Información), testemuños realizados perante os tribunais, unha entrevista con un funcionário veterano do MET e material audovisual que The Guardian pudo revisar, permeten estabelecer que esta información se capta e conserva sen o coñecimento das persoas afectadas.

Mais información aqui.

Ler o artigo completo


SÍMBOLOS RELIXIOSOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS ITALIANAS
09/03/2009

Franco Coppoli, profesor de Italiano e História  nun instituto público de formación profisional  de Casagrande di Terni (Itália), foi suspendido de emprego e salário durante un mes por decisión do Consello Nacional da Educación Pública.

O seu crime? Retirar o crucifixo da parede  ao entrar na aula. Antes de  marchar, o profesor voltava pór o símbolo relixioso onde estava mais, primeiro os alunos ("por maioria") e despois  o director do centro, Giuseppe Metastasio, protestaron por esta  medida : o crucifixo há de ser exibido de forma permanente.

De pouco valeu que profesor Coppoli, invocase a liberdade de cátedra, a liberdade relixiosa e a laicidade do estado e da escola pública, recoñecidas na constituición,  o Consello Nacional atendeu a denúncia do director do centro e impuxo unha sanción ao profesor de 1 mes, notavelmente superior à imposta a profesores acusados de acoso sexual (entre 1 e 10 dias).
Mais información aqui.

Ler o artigo completo


INSTITUICIÓNS ANDALUZAS A FAVOR DA CADEA PERPÉTUA
09/03/2009

A asociación andaluza de xuristas Grupo 17 de Marzo, apresentou o pasado dia 5 un escrito perante o Concello de Sevilla e a Consellaria de Presidéncia da Junta de Andalucia solicitando información sobre o financiamento dos autocares que o 21 de Febreiro transportaron un grupo de persoas a Madrid para se manifestaren a favor do estabelecimento de penas punitivas tais como a cadea perpétua.

O Grupo 17 de Marzo considera que existen normas directamente aplicáveis tanto internacionais como internas de defensa dos Direitos Humanos que excluen, en todos os casos, a posiblidade de que os Organismos Públicos actuen en favor do estabelecimento da cadea perpétua. En concreto: A Declaración Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Convénio Europeu pra a Protección dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, o Código de conduta da ONU para Funcionários Encarregados de Facer Cumprir a Lei, etc.

O colectivo solicita às Administracións implicadas que den a coñecer publicamente as partidas orzamentárias utilizadas para esta actividade e, no caso de se teren empregados fondos públicos, se inicie de ofício revisión do acto administrativo por resultar nulo de pleno direito ao contravir directamente as normas internacionais citadas e se interese a devolución do total das cuantias consignadas a tais fins.

Ler o artigo completo


RELATÓRIO CONFIDENCIAL DA UE
09/03/2009

"O Governo israelita está a usar programas de expansão de colonatos e de demolições de casas e políticas de habitação discriminatórias para conseguir a “anexação ilegal” de Jerusalém Oriental, segundo denúncia de um relatório confidencial da União Europeia (UE) obtido e divulgado hoje pelo diário britânico "The Guardian".

De acordo com aquele documento, datado de 15 de Dezembro de 2008, Israel está persistentemente a pôr em causa a credibilidade da Autoridade Palestiniana naquele território e a enfraquecer o apoio às conversações de paz. Numa crítica muito dura, o relatório dos chefes de missão da UE em Jerusalém Oriental sustenta que “as acções de Israel dentro e à volta de Jerusalém constituem um dos maiores desafios ao processo de paz israelo-palestiniano.", informa Público.

Ler o artigo completo